CÔNG TY CỔ PHẦN CAM SÀNH HÀM YÊN tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện dự án “Hỗ trợ sản xuất Cam Sành Hàm Yên theo tiêu chuẩn VietGAP liên kết theo chuỗi giá trị, gắn kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020”

Thành phần tham gia và thực hiện dự án bao gồm 8 tổ thuộc 8 xã với tổng số 216 hộ trên tổng 459,9ha. Căn cứ theo nội dung Hợp đồng đã ký kết với Công ty Cổ phần Chứng nhận & Kiểm nghiệm FAO, Công ty CP Cam Sành Hàm yên đã mời chuyên viên của đơn vị này về hướng dẫn trực tiếp cho người dân về cách ghi nhật ký chăm sóc, cách thức, kỹ thuật chăm sóc và bảo vệ cây trồng.

 

Sau chuyến nghiệm thu dưới sự tham gia của các cán bộ thuộc Phòng Nông nghiệp; Phòng Tài chính – Kế hoạch; Trung tâm Cây ăn quả và Phòng Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hàm Yên cùng Ban lãnh đạo Công ty CP Cam Sành Hàm Yên đã họp và đưa ra kết quả đánh giá cho thấy: Sau 1 năm thực hiện, các mô hình đều đạt kết quả tốt, cây trồng phát triển khỏe mạnh và đạt năng suất cao. Điều đó có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao giá trị sản phẩm Cam Sành Hàm Yên, đồng thời mang lại lợi ích kinh tế lớn cho bà con nông dân, thúc đẩy quá trình tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn toàn Huyện.